Natura 2000

De milieuministers van de EU-staten hebben in 1992 de Fauna-Flora-Habitat-Richtlijn besloten ter bescherming van dieren, planten en leefgebieden in Europa. "Natura 2000" is de benaming voor het samenhangend ecologisch netwerk van deze bijzondere Europese beschermingsgebieden en de gebieden die vallen onder de EU-Vogelbeschermingsrichtlijn.
Nieuwe plannen binnen een Natura 2000-gebied worden getoetst aan de doelstellingen alvorens ontheffingen kunnen worden verleend. Een Europees monitorsysteem zorgt voor de efficiency controle, ter beoordeling van de ontwikkelingen en om gebieden onderling te kunnen vergelijken. Hiermee werd voor het eerst een gemeenschappelijk bindende wettelijke basis gelegd ter behoud en ontwikkeling van het Europese natuur-erfgoed.
Het Natura 2000-netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992. Eind 2013 waren er 1,04 miljoen km2 Natura 2000-gebieden verdeelt over de 27 lidstaten van de Europese Unie. Het netwerk bestond eind 2013 daarmee uit meer dan 27.300 beschermde gebieden.


De aanwezigheid van een Natura 2000-gebied heeft invloed op plannen op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer. Daarnaast biedt Natura 2000 tegelijkertijd ook kansen voor recreatie en toerisme.
Binnen het Grenspark Maas-Swalm-Nette liggen aan weerszijden van de grens meer dan 10.000 ha Natura 2000-gebieden (o.a. NP De Meinweg, Brachter Wald, Roerdal, Krickenbecker Plassen, Bosbeekdal). Deze leefgebieden bieden niet alleen tal van dieren- en plantensoorten bescherming, maar geven ook, ingebed in een schitterend landschap, wandelaars, fietsers en andere recreanten mogelijkheden tot rust en ontspanning.

Kijk voor meer informatie op de site van de Europese Commissie:www.ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm